Strokovni vodja

Strokovni vodja je odgovoren za izvajanje rejskega programa in mora izpolnjevati pogoje predpisane z Zakonom o živinoreji in podzakonskimi akti.

Strokovni vodja: Nataša Gorišek, univ. dipl. ing. zoot.


Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev

Veterinarska fakulteta UL
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana


Tel: +386 1 4779 224
Faks: +386 1 4779 388
E-naslov: natasa.gorisek@vf.uni-lj.si
Spletni naslov: www.vf.uni-lj.si


Strokovni vodja je imenovan s priznanjem rejske organizacije in potrditvijo rejskega programa s strani MKGP in s soglasjem občnega zbora združenja praviloma za obdobje trajanja priznanja rejske organizacije.
                                                               

Strokovni vodja opravlja naloge določene z Zakonom o živinoreji in podzakonskimi akti oz. z rejskim programom, še zlasti:

- zagotavlja izvajanje strokovnih nalog rejskega in selekcijskega programa
- zagotavlja izvajanje določil pravil o vodenju rodovniške knjige
- spremlja novosti na področju zakonodaje ki ureja konjerejo in predlaga potrebne dopolnitve rejskega programa
- spremlja strokovne novosti na področju konjereje in predlaga dopolnitve rejskega in selekcijskega programa
- sodeluje s strokovnimi ustanovami in strokovnimi organi drugih rejskih organizacij v skladu z letnim programom